ทัวร์ญี่ปุ่น

สุดคุ้มกับเทศกาลดอกไม้บานนานาพันธุ์ ณ “โทมิตะฟาร์ม”

ชมความงามของเนินดอกไม้สีสันสุดสวยดุจภาพวาด ณ เนินสี่ฤดู

และ”ทุ่งดอกลาเวนเดอร์” มนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติ…สีสันสวยสดใส

 

>>“โทมิตะฟาร์ม” สัมผัสความงดงาม และอากาศอันแสนบริสุทธิ์ ณ ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์<<

            >>** พิเศษให้ท่านได้ทาน เมลอนอันขึ้นชื่อของญี่ปุ่น แบบไม่อั้น<<

      >>เที่ยวชมภูเขาไฟโชวะชินจัง  และหุบเขานรกจิโกกุดานิ <<

           ** สัมผัสธรรมชาติด้วยการ “นั่งรถไฟโนร็อคโกะ” ชมความงามของดอกไม้นานาพรรณ สุดแสนโรแมนติก     

>>มี WIFI ฟรีบนรถและบริการน้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1ขวด /วัน<<

                                                                                  >>เที่ยวครบซับโปโร ฮอกไกโด “คุ้มค่าทุกวัน” <<

*** ให้ท่านได้ผ่อนคลายแช่น้ำแร่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์เมนูขาปูยักษ์ อิ่มไม่อั้น ***

กำหนดการเดินทาง    4 – 8 สิงหาคม 2560

 

เดินทาง  4-8 สิงหาคม 2560 (จัดกรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!!) กรุ๊ปส่วนตัวแค่ 25 ที่นั่งเท่านั้น
อัตราค่าบริการ (อาหารทุกมื้อ+ขาปูยักษ์+แช่ออนเซ็น)
ผู้ใหญ่ 59,900 บาท
เด็กอายุ 6–9 ปี / มีเตียง 57,900 บาท
เด็กอายุ 3-5 ปี / ไม่มีเตียง 55,900 บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม (จากราคาผู้ใหญ่) 9,900 บาท
เด็กทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี (ณ. วันเดินทาง) เช็คราคาตั๋วก่อนทำการจองค่ะ
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางและสายการบินที่ระบุในโปรแกรม (ชั้นทัศนาจร)
  • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
  • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บ (คำนวณ ณ วันที่ 15/06/60)
  • ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
  • โรงแรมที่พักตามระบุไว้ในรายการ หรือในระดับเดียวกัน (พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน)
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(กรณีเสียชีวิต) วงเงินท่านละ 500,000 บาท(ค่ารักษาพยาบาล)

*** เด็กอายุต่ำกว่า 1ปี และผู้ใหญ่อายุ 76 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว 50% ***

**ไม่คุ้มครองเด็กอายุต่ำกว่า 6เดือน และผู้ใหญ่อายุ 86ปีขึ้นไป **

  • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นท่านละ 1 ขวด / วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

Download โปรแกรม >> .PDF .Word


 

 

 

wholesale jerseys

ซัปโปโร-อาซาฮิยาม่า-โอตารู-ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียง 5 วัน cheap jerseys from china 3 คืน”>Hokkaido Ice Fest ซัปโปโร-อาซาฮิยาม่า-โอตารู-ชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียง 5 วัน 3 คืน

You may also like...