ทัวร์เกาหลี

Korea Autumm พิเศษ!!!ช่วงวันหยุดยาว 19-23 ตุลาคม’17

                       พักโรงแรม 4++ ดาว กรุงโซล 2 คืน Ganwon 1 คืน                        

เที่ยวเกาหลี…ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี Season change

ช่วงที่สวยที่สุดในรอบปี ของการท่องเที่ยวเกาหลี

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิวภูเขาสี่ฤดูอุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (สวิสเซอร์แลนด์เกาหลี)  +   ภูเขานัมซาน  lOVE ROCK CABLE รูปคู่หอคอย N +“อะไลฟ์ มิวเซียม” พิพิธภัณฑ์แสนสนุกใหญ่สุดในกรุงโซล  + วัฒนธรรมกิมจังกิมจิฮันบก + เปิดโลกสวนสัตว์เปิดที่ Lost Valley กับรถบัสสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก + เกาะนามิ + ฟรีบัตร Special Pass @ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล + โซล + ตลาดทงแดมุน + เอาใจนักช้อปที่แหล่งเทรนด์ฮิปฮิปสไตล์คังบุกเมียงดอง

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ทั้งไปและกลับ

เดินทาง  19 ตค.’17 – 23 ตค.’17  กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!!!!!

NICE HARMONY TRAVEL                    ราคาทัวร์ พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ
   สายการบิน Airasia X                    26,900 ฿           +7,900

Remark (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )

จองด่วน ที่นั่งจำนวนจำกัด !!! ,   โดยมัดจำ 50 % ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง  1  เดือน

*อัตรานี้รวม

  1. ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป-กลับ “ไทย-เกาหลีใต้”
  2. ค่าภาษีสนามบิน ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต้
  3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
  4. มีประกันภัยอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท
  5. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่ระบุไว้ในรายการ
  6. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 3 คืน 5 วัน
  7. ค่ารถโค้ชนำเที่ยว ตามรายการ
  8. ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ รวมเครื่องเล่น ,เคเบิ้ลคาร์และชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ
  9. มีมัคคุเทศก์ และหัวหน้าทัวร์ คอยบริการตลอดการเดินทาง

Download โปรแกรมทัวร์ .PDF