ทัวร์พม่า

มี2ทัวร์ ครับ

  1. กรุงเทพ-มัณทะเลย์-โมงโยว-วัดนาคา

        สัมผัสอารยธรรม และ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

สักการะและร่วมพิธีล้างพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์ ณ พระมหามัยมุณี

(1ใน 5  สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ของประเทศพม่า)

     พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว+++

นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบิน บางกอกแอร์

เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา ท่านละ 1 ตัว
พักโรงแรม 4-5ดาว 3คืน ราคาทัวร์ 23,999 บาท พักเดี่ยวท่านละ 5,500
วันที่ 17-20 สิงหาคม วันที่ 1-4 กันยายน วันที่ 8-11 กันยายน
วันที่ 15-18 กันยายน วันที่ 22-25 กันยายน วันที่ 29-2 กันยายน

 

เพื่อเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 10,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจำดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชำระค่าทัวรส่วนที่เหลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กำหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข

Download โปรแกรมทัวร์ .PDF


 

2.สักการะพระมหาเจดีย์ชเวดากอง-กรุงย่างกุ้ง-ขอพรเทพทันใจ

สัมผัสอารยะธรรม ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

 สถาปัตยกรรมเก่าแก่ และประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

      สักการะพระเจดีย์กลางน้ำอายุกว่าพันปี  พระเจดีย์เลเยพญาเมืองสิเรียม

สักการะพระเจดีย์โบตะทาวน์ ขอพรเทพทันใจ ณ กรุงย่างกุ้ง

                                       โปรโมชั่นพิเศษ!!! จัดเต็ม พักโรงแรม 5 ดาว บินเช้ากลับดึก 

กับเมนูเต็มอิ่ม เป็ดปักกิ่ง กุ้งมังกร และอาหารจัดเต็มครบทุกมื้อ

ในราคาพิเศษ เพียง 11,999 บาทเท่านั้น !!!

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม / กันยายน พ.ศ. 2560
พักโรงแรม 5 ดาว

อัตราค่าบริการ   ย่างกุ้ง – สิเรียม ( ไฟล์-บินเช้า/กลับดึก) อาหาร ครบทุกมื้อ

HARMONY TRAVEL ราคาทัวร์           (ต่อท่าน) พักเดี่ยว ท่านละ
3 – 4 กรกฎาคม 2560 11,999 ฿ 4,800 ฿
22 – 23 กรกฎาคม 2560 11,999 ฿ 4,800 ฿
23 – 24 กรกฎาคม 2560 11,999 ฿ 4,800 ฿
3 – 4 กันยายน 2560 11,999 ฿ 4,800 ฿
24 – 25 กันยายน 2560 11,999 ฿ 4,800 ฿

จองด่วน ที่นั่งจำนวนจำกัด !!! ,   โดยมัดจำ 5,000  ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง  2  สัปดาห์   

Downloadโปรแกรมทัวร์ .PDF


 

 

3.กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอันทร์แขวน-ทะเลสาบอินเลย์-อินเต่ง

สัมผัสอารยธรรม และ สถาปัตยกรรมเก่าแก่ ความเจริญรุ่งเรืองในอดีต

ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย ณ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ ณ พระธาตุอินทร์แขวน

สักการะ ณ พระธาตุมุเตา  แห่งกรุงหงสาวดี

สักการะ พระบัวเข็ม  พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่กับทะเลสาบอินเลย์

 ( สักการะพระมหาพุทธสถาน 4 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ของประเทศพม่า )

พิเศษช่วงเทศกาลแข่งพายเรือด้วยเท้า แห่พระบัวเข็ม รอบหมู่บ้านที่ทะเลสาบอินเลย์

ที่เดียวในโลก ไฟท์บินเช้ากลับดึก พักโรงแรม 5 ดาว เที่ยวคุ้ม อาหารจัดเต็มทุกมื้อ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง  5-9 ,25-29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กรุงเทพฯ –ย่างกุ้ง-กรุงหงสาวดี-พุระธาตุอินทร์แขวน-ทะเลสาบอินเลย์ 2 คืน-ย่างกุ้ง  (4 คืน 5วัน)

HARMONY TRAVEL ท่านละ เด็กอายุ 3-6 ขวบ พักเดี่ยว ท่านละ
16 ท่านขึ้นไป 38,900 บาท ติดต่อสอบถาม  9,800  บาท

 

จองด่วน ที่นั่งจำนวนจำกัด !!! ,   โดยมัดจำ 50 % ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 2  สัปดาห์

Download โปรแกรมทัวร์ .PDF