ทัวร์ฉางซา จางเจียเจี๊ย ประตูสวรรค์

ฉางซา จางเจียเจี้ย ประตูสวรรค์

4 วัน 3 คืน ( พักโรงแรม 4-5 ดาว )

   

……เที่ยว ฉางซา มหัศจรรย์ เมืองลอยฟ้า

เยือนดินแดนแห่งอวตาร ผจญภัยในฉากหนัง จางเจียเจี้ย

ชม ประตูสวรรค์  เดิน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดในโลก……

 

(*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 16 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ :        ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ ร้านยางพารา, ร้านหยก, ร้านนวดเท้า, ร้านผ้าไหม, ร้านใบชา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อควรระวัง !!!      ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง  *ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก*

 

4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

พักเดี่ยวจ่าย

เพิ่มท่านละ

วันที่ 30 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 60 14,899บาท 4,500บาท
วันที่   13-16  สิงหาคม 60 14,899บาท 4,500บาท
วันที่   17-20  กันยายน 60 15,899บาท 4,500บาท
                                           ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์

Remark (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )

จองด่วน ที่นั่งจำนวนจำกัด !!! ,   โดยมัดจำ 50 % ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง  1  เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Download ไฟล์

Download โปรแกรมทัวร์ .PDF