ทัวร์คุนหมิง

คุนหมิง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก
6 วัน 5 คืน

วัดลามะ นิกายลามะแบบธิเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน
ชมเมืองที่ได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” แซงกรีล่า 
นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมวิว ภูเขามังกรหยก 
สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขา ณ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินกำหนดการเดินทาง
18 – 23 ตุลาคม 2560

กำหนดเดินทาง ผู้ใหญ่/เด็ก
พักห้องละ 2 ท่าน
พักเดี่ยว
วันที่ 18-23 ตุลาคม 2560 43,999 บาท 5,800 บาท
ค่าทิปไกด์และคนขับรถ
(ประเทศจีนบังคับ)
1,000 บาท
(ตลอดทริป)
ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว 1,000 บาท / ท่าน
รวมค่าใช้จ่าย/ท่าน 45,999 บาท

Remark ( หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ดุลพินิจของท่าน ไม่บังคับทิป )
จองด่วน ที่นั่งจำนวนจำกัด !!! , โดยมัดจำ 50 % ที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 1 เดือน

หมายเหตุ : ราคาทัวร์นี้ ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

Download โปรแกรมทัวร์ .PDF